Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tyto Obchodní podmínky upravují právní vztahy založené uzavřením kupní smlouvy: Splán (dále jen objednávky) mezi společností Silver Star Comp s.r.o., se sídlem Meisnerova 1133, Chomutov 43001, Česká republika, zapsaná do obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. Zn. C 41346, IČ: 06963919 (dále jen „Prodávající“), email: info@sstar.cz, internetová stránka: www.goldstarinvest.cz, zastoupena jednateli Lukášem Šantorou a Lukášem Pokorníkem a zákazníkem (dále jen „Kupující“), který kupuje zboží ve formě investičních cenných kovů.

Objednávka zboží

Objednávka zboží je možná pouze online na www.goldstarinvest.cz formou smlouvy na pravydelný nákup, kde je přesně definován druh zboží a způsob úhrady. Zboží je odesíláno na adresu uvedenou ve smlouvě. Jiná forma objednání není možná.

Práva a povinnosti

Prodávající má povinnost evidovat přijaté bezhotovostní platby od Kupujícího. Přijetí každé bezhotovostní platby potvrdí Prodávající Kupujícímu na e-mailovou adresu uvedenou ve Smlouvě. Prodávající provede expedici slitku/slitků, pokud je postupnou poměrnou fixací dosaženo celkové hmotnosti zboží a současně platby postačují na úhradu poštovného, balného a pojištění dle Ceníku poplatků a služeb Prodávajícího. Zároveň musí být zboží společnosti Silver Star Comp s.r.o. dodány od dodavatele.

Kupující se zavazuje uhradit vstupní cenové navýšení za zboží a dále se zavazuje pravidelnými platbami dle zvolené frekvence a výše nakoupit zboží v počtu kusů uvedeném v této Smlouvě. Kupující má možnost provést bezhotovostní úhradu ceny slitků i v mimořádných platbách. Kupující provádí bezhotovostní platby na účet Prodávajícího, variabilním symbolem pro platby je číslo smlouvy. Kupující se zavazuje uvést správnou doručovací adresu, na kterou mají být slitky odeslány. Pokud došlo na straně Kupujícího ke změně adresy pro zasílání slitků, je Kupující povinen toto neprodleně oznámit Prodávajícímu písemně. V případě nesplnění této povinnosti Kupujícího bude opětovné zaslání slitků Kupujícímu provedeno po úhradě poštovného, balného a pojištění dle aktuálního Ceníku poplatků a služeb Prodávajícího. Kupující se zavazuje odebrat zaslané zboží. Zboží nelze Prodávajícímu vrátit, pouze zpět nabídnout k výkupu. Zaplacením první platby Smlouvy Kupující souhlasí se zasíláním novinek e-mailem. Tento svůj souhlas může kdykoli odvolat zasláním svého rozhodnutí na e-mail info@sstar.cz. . Kupujícímu Zaplacením první platby Smlouvy vzniká právo realizovat i ostatní typy nákupů, které umožňuje uzavírat Prodávající dle Obchodních podmínek uvedených na internetových stránkách Prodávajícího.

Zboží a hmotnosti zboží

1.Typ smlouvy udává, poměr všech plateb Kupujícího 70% úhrada poplatku / 30% fixace zboží  a to  do doby plného uhrazení vstupního cenového navýšení zboží. Po kompletní úhradě vstupního cenového navýšení zboží jsou všechny platby Kupujícího použity Prodávajícím na fixaci poměrné části hmotnosti zboží. 

2. Poměrná část hmotnosti zboží, která se zafixuje po připsané platbě Kupujícího,se stanoví podle aktuální ceny zboží přepočítané na jeho hmotnost. Fixace poměrné části hmotnosti slitku se provádí v gramech s přesností na dvě desetinná místa. Pokud součet zafixovaných poměrných částí

hmotnosti zboží (jednoho kusu) dosáhne celkové hmotnosti zboží (jednoho kusu), je cena zboží (jednoho kusu) ze strany Kupujícího kompletně uhrazena. V případě expedice zboží, jsou platby Kupujícího zároveň použity i na úhradu poštovného, balného a pojištění dle Ceníku poplatků a služeb Prodávajícího a případná zbývající část platby se použije na fixaci poměrné části hmotnosti dalšího kusu zboží.

3. V případě, že Kupující podá výpověď Smlouvy, jsou všechny platby Kupujícího připsané na úhradu vstupního cenového

navýšení zboží k datu uplynutí výpovědní lhůty považovány za odstupné a není ze strany Prodávajícího poskytováno žádné náhradní plnění. 

4. V případě, že Kupující podá výpověď Smlouvy  a zároveň bude mít k datu uplynutí výpovědní lhůty zafixovanou

poměrnou část hmotnosti zboží, bude Kupujícímu vždy poskytnuto náhradní plnění. Zafixovaná poměrná část hmotnosti zboží bude

přepočtena aktuální výkupní cenou kovu dané gramáže a vypočtená finanční hodnota, maximálně ve výši plateb Kupujícího použitých

na tuto zafixovanou poměrnou část hmotnosti zboží, bude použita na fixaci ceny zboží  s nižší hmotností dle určení Prodávajícího

k tomuto datu, včetně poštovného, balného a pojištění dle Ceníku poplatků a služeb Prodávajícího. Prodávající je povinen Kupujícímu expedovat celé, takto zafixované, zboží. Případný přeplatek ceny (po odečtení případných bankovních poplatků při platbě na jinoměnový účet v ČR a SR a platbě do ostatních zemí) bude vrácen na bankovní účet, ze kterého byla poslední platba Kupujícího odeslána, nebo na účet oznámený Prodávajícímu písemně. 

5. Pokud bude ze strany Kupujícího nakoupen poslední kus zboží včetně úhrady poštovného, balného a pojištění dle Ceníku poplatků a služeb Prodávajícího na expedici tohoto posledního kusu zboží, bude automaticky Smlouva ukončena. Ukončení Smlouvy bude Kupujícímu potvrzeno na jeho e-mailovou adresu. Případný přeplatek ceny (po odečtení případných bankovních poplatků při platbě na jinoměnový účet v ČR a SR a platbě do ostatních zemí) bude Kupujícímu vrácen na bankovní účet, ze kterého byla poslední platba Kupujícího odeslána, nebo na účet oznámený Prodávajícímu písemně.

Odeslání

1. Zboží je expedováno Kupujícímu, pokud je postupnou fixací poměrné části hmotnosti zboží doplaceno. Zároveň musí být v tento okamžik uhrazeno ze strany Kupujícího i poštovné, balné a pojištění dle Ceníku poplatků a služeb Prodávajícího. Zboží je odesíláno na evidovanou adresu pro doručení Kupujícího jako cenná zásilka pojištěná na plnou hodnotu expedovaného zboží. V ceně pojištění jsou zahrnuty ztráty, poškození a úbytek až do plné výše ceny zboží v zásilce. Součástí dodávky zboží je daňový doklad. V den odeslání zboží zašle Prodávající Kupujícímu oznámení o odeslání  na jeho e-mailovou adresu. Aktuální Ceník poplatků a služeb Prodávajícího je vystaven na internetových stránkách Prodávajícího. S aktuálním Ceníkem poplatků a služeb Prodávajícího byl Kupující seznámen, což stvrzuje zaplacením první platby  této Smlouvy. 

2. Zboží  je důkladně zabalené a bez porušení jej nelze otevřít. Kupující je povinen řádně zkontrolovat zásilku včetně zboží. Převzetí Kupujícím probíhá do vlastních rukou proti podpisu. Svým podpisem stvrzuje Kupující převzetí zásilky a zároveň souhlasí s cenou, kvalitou a množstvím zboží  v zásilce. Po tomto osobním převzetí již Kupujícímu nenáleží žádné právní ani finanční náhrady vzniklé jeho nedbalostí při převzetí zboží. V případě, že bude Kupujícímu doručena zásilka s porušeným bezpečnostním obalem, má Kupující právo zásilku odmítnout převzít. V tomto případě obratem vyrozumí Prodávajícího e-mailem nebo telefonicky. 3. Vlastnictví ke zboží přechází na Kupujícího okamžikem zafixování jeho plné hmotnosti. Z důvodu zachování hodnoty investičního cenného kovu je nepřípustné jeho poškození. U zboží s originálním ochranným balením je nepřípustné i poškození originálního bezpečnostního balení s certifikátem pravosti, nebo kapsle.

Reklamace

Kupující podá reklamaci písemně na doručovací adresu Prodávajícího, nebo e-mailem na e-mailovou adresu Prodávajícího s původním číslem Smlouvy a popisem zjištěných závad. Prodávající zašle Kupujícímu potvrzení o přijetí reklamace. O reklamaci Prodávající rozhodne do 5 pracovních dnů od jejího obdržení a vyrozumí Kupujícího na jeho e-mailovou adresu, pokud se s Kupujícím nedohodne jinak. Oprávněná reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne doručení reklamovaného zboží na adresu Prodávajícího.

Evidence A ochrana osobních údajů

1. Kupující souhlasí s poskytnutím osobních údajů, a to zejména jména a příjmení, data narození a bydliště, za účelem zajištění nákupu a dodávky investičních cenných kovů. Tyto údaje jsou nezbytné pro splnění podmínek vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Prodávajícím a Kupujícím. Prodávající se zavazuje, že osobní údaje, které mu poskytl Kupující, bude používat pouze k účelům, které souvisejí s naplněním předmětu Smlouvy. Prodávající bude tyto údaje uchovávat po dobu trvání Smlouvy a po dobu dalších 4 let od doby vyrovnání veškerých závazků vzniklých mezi Kupujícím a Prodávajícím. Tyto informace jsou zpracovány v rozsahu vyplývajícím z ustanovení zákona ČR č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákona ČR č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. 

2. Současně jako nositel rodného čísla vyslovuje Kupující s odkazem na ustanovení § 13c odst. 1, písm. c) zákona ČR č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, souhlas, aby společnost Silver Star Comp s.r.o.  využívala jeho rodné číslo ve smyslu § 4 písm. n) zákona ČR č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Kupující souhlasí, aby Prodávající tyto údaje poskytl svým smluvním partnerům za účelem sjednávání a správy smluv. Tento souhlas Kupující poskytuje dobrovolně, tedy není povinen tyto údaje sdělit. Kupující bere na vědomí, že Prodávající shromáždí, zpracuje a uloží jeho osobní údaje pro shora uvedené účely. Kupující svým podpisem stvrzuje, že byl informován dle § 21 zákona ČR č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zejména o právu požadovat vysvětlení, o právu přístupu k osobním údajům, o právu na jejich blokování, opravu, doplnění nebo likvidaci.

Výkup

Prodávající vykupuje veškeré jím prodané zboží. Výkupní cena bude stanovena až při doručení vykupovaného zboží  na adresu Prodávajícího a po fyzické kontrole pravosti, ryzosti a celkové nepoškozenosti zboží včetně certifikátu a obalů. V případě doručení poškozeného zboží  má Prodávající právo stanovit cenu nižší nebo výkup odmítnout a zboží  vrátit na náklady Kupujícího (poštovné, balné a pojištění dle platného Ceníku poplatků a služeb Prodávajícího) na jeho adresu do vlastních rukou. 

Závěrečné ustanovení 

1. Smlouva nabývá účinnosti dnem kdy je na účet Prodávajícího připsána první bezhotovostní platba v plné výši, nesoucí variabilní symbol, který je totožný s číslem této Smlouvy, a to nejpozději do 14 dnů od jejího vytvoření. Smlouva musí být uzavřena v elektronické podobě, podepsaná Prodávajícím.  Uhrazením první platby Kupující souhlasí s podmínkami této Smlouvy. Jakékoliv změny a dodatky lze provést pouze písemně po písemné dohodě obou stran.

2. Kupující bere na vědomí, že cena zboží  je závislá na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího. S ohledem na tuto skutečnost nemá Kupující právo, dle § 1837, odst. b) zákona ČR č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, na odstoupení od této Kupní smlouvy. 

3. Tuto Smlouvu může vypovědět kterákoli smluvní strana výpovědí s dvouměsíční výpovědní lhůtou, která počíná běžet prvním dnem následujícího měsíce po doručení výpovědi druhé smluvní straně. Po uplynutí výpovědní lhůty bude provedeno vypořádání dle článku – Výkup – uvedeno v této Smlouvě. 

4. Tato Smlouva přechází i na případného právního nástupce Kupujícího. V případě úmrtí Kupujícího je Prodávající oprávněn a povinen na výzvu orgánu provádějícího dědické řízení sdělit stav daného obchodního vztahu s Kupujícím tomuto orgánu k datu úmrtí s tím, že vypořádání pak bude provedeno s oprávněným dědicem poté, co předloží Prodávajícímu pravomocné rozhodnutí o dědictví. Práva plynoucí ze Smlouvy lze postoupit na jinou osobu a povinnosti plynoucí ze Smlouvy lze jinou osobou převzít na základě Smlouvy o postoupení práv a převzetí povinností. 

5. Doručuje se na adresy shora v záhlaví uvedené. Tam, kde je to touto Smlouvou mezi smluvními stranami ujednáno, doručuje se na e-mailové adresy shora v záhlaví uvedené. Nepřevezme-li Kupující korespondenci (mimo cenné zásilky) na adrese shora v záhlaví uvedené nebo na adrese, kterou ve smlouvě oznámil Prodávajícímu, má se za to, že bylo Kupujícímu doručeno třetí den po odeslání Prodávajícím. 

6. Pokud tato Smlouva neobsahuje výslovně jiná ustanovení, řídí se právní poměry mezi smluvními stranami platným právním řádem České republiky, zejména zákonem ČR č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.

7. Smlouva je vyhotovena elektronicky a odeslána na registrovaný e-mail Kupujícího a Prodávajícího. 

8. Kupující zaplacením první platby stvrzuje, že si Smlouvu přečetl, s jejím obsahem souhlasí, a ta je sepsána podle jeho pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

Mimosoudní řešení sporu

Kupující/ spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

Kontakty

Email: info@sstar.cz

Telefon: 733340564,739124774

Internetová kalkulačka: www.goldstarinvest.cz

Internetová stránka:www.sstar.cz

Facebook: www.facebook.com/silverstarcomp